ماشينهاي ساده (قرقره)قرقره چرخي است كه به دور يك محور مي چرخد وعموماً شياري دارد كه ريسمان در آن جاي مي گيرد

قرقره هارا معمولاً به دو دسته تقسيم مي كنند اما دز سه دسته هم مي توان تقسيم نمود .
1– قرقره ثابت  2 – قرقره متحرك  3 – قرقره مركب

قرقره ثابت قرقره اي است كه قلاب آن به جايي محكم بسته شده وبابالاوپايين رفتن طناب ونيروي محرك ومقاوم قرقره بالا وپايين نمي رود مانند قرقره بنايي قرقره پرچم ياقرقره پرده كركره كه با انتقال نيرو وتغيير جهت نيرو به ماكمك مي كند .

چون در قرقره ثابت بازوي محرك وبازوي مقاوم شعاع دايره مي باشدو در دايره شعاعها باهم برابرند پس بازوها باهم برابرند يعني قرقره ثابت افزايش نيرو ندارد ونيروي محرك ومقاوم باهم برابرند وچون هرچقدر كه طنابِ نيروي محرك رابكشيم طنابِ نيروي مقاوم هم همانقدر بالا مي رود پس افزايش مسافت هم ندارد .

2 – قرقره متحرك :

قرقره اي است كه لاب آن به نيروي مقاوم بسته است وباكشيدن طناب وحركت نيروي محرك نيروي مقاوم باقرقره بالا وپايين مي رود ولي برعكس قرقره ثابت تغيير جهت نيرو ندارد ولي چون اراين قرقره قطر دايره بازوي محرك وشعاع قرقره بازوي مقاوم مي باشد وچون قطر هميشه 2برابر شعاع مي باشد پس بازوي محرك 2برابربازوي مقاوم است پس باافزايش نيرو به ماكمك مي كند با اين تفاوت كه دراين قرقره هر چقدر كه جسم بالا برود طناب نيروي محرك 2برابر آن كشيده مي شود ونيروي ما نيز دوبرابرمي شود.

لازم به ذكر است كه مزيت مكانيكي قرقره ثابت هميشه برابربا(يك 1 ) است. ومزيت مكانيكي قرقره متحرك هميشه برابر با(2 ) است.والبته مزيت مكانيكي قرقره مركب بستگي به تعدادقرقره ها ونحوه بستن طنابهاداردكه در زير بيان مي شود

3- قرقره مركب :

قرقره اي است كه از تركيب دو يا چند قرقره ثابت ومتحرك ساخته شده است چون هرقرقره ثابت آن باعث تغيير جهت نيرو وهرقرقره متحرك آن باعث افزايش نيرو مي شود پس قرقره مركب با انتقال نيرو وتغيير جهت نيرو وافزايش نيرو به ما كمك مي كند .

از قرقره مركب در حركت آسانسورها جرثقيل ها ي مكانيكي و........ استفاده مي شود .

 

 

مزيت مكانيكي درقرقره هاي مركب بستگي به تعدادقرقره ها وچگونگي بستن طنابها دارد مثلادرقرقره شكل الف مزيت مكانيكي (4) است .يعني ماشين نيروي ما را 4 برابر مي كند يعني اگر مانيروي 2000نيوتني واردكنيم مي توانيم وزنه 8000نيوتني را اززمين بلند كنيم .ويا اگر وزنه ما 2000نيوتن باشد مي توان آن رابانيروي 500نيوتن از زمين بلندكرد.زيرا(2) قرقره متحرك دارد وهرقرقره متحرك نيروي مارا 2 برابر مي كند.

امادرقرقره مركب شكل (ب) همان دوقرقره متحرك بكار رفته است اما مزيت مكانيكي 5 است.

يعني نيروي مارا5برابرنموده است يعني بانيروي 400نيوتني مي توان وزنه 2000نيوتني را اززمين بلندكرد.


اگر بين قرقره هاي شكل الف و(ب) مطابق شكل خطي فرضي بكشيم خواهيم ديدكه تعدادطنابهاي شكل الف كه وزن نيروي مقاوم را تحمل مي نمايند4 طناب است پس مزيت مكانيكي 4 مي باشد اما درشكل (ب) تعدادطنابهايي كه وزن نيروي مقاوم را تحمل مي كنند 5 طناب است پس مزيت مكانيكي 5 است.


بازگشت به اخبار شاخه   اخبار
اخبار قدیمی تر
اخبار جدیدتر
نویسنده :hesami|درسي | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com