عنوان خبرماشینهای ساده(اهرمها)
(شاخه: درسي)
ارسال شده توسط hesami
جمعه 14 بهمن 1390 - 13:02:25


ماشین ها ابزارهایی هستندکه ما برای آسان شدن کارها ازآنها استفاده می کنیم

ماشین ها را می توان به چنددسته تقسیم نمود:

1 – ماشین ساده

2 – ماشین مرکب

3 – ماشین پیچیده
1 – ماشین ساده : ماشینی است که ساختمان ساده ای دارد مانند بیل – کلنگ – پیچ گوشتی – در بازکن نوشابه

2 – ماشین مرکب : اگر دویاچند ماشین ساده را با هم ترکیب کنیم یک ماشین مرکب ساخته ایم . مانند : قیچی خیاطی – قیچی آهن بری – انبر دست و .....

3 – ماشین پیچیده : ماشینی است که اجزای بسیار زیادی دارد واز ترکیب تعداد زیادی ماشین مرکب ساخته شده است . مانند : اتومبیل – موتورسیکلت و ........

توجه : تفاوت زیادی بین ماشین های ساده ومرکب وجودندارد به عنوان مثال قیچی یک ماشین مرکب است اما ساختمانی بسیارساده دارد یا انبردست هم به همین صورت .

ماشینهای ساده به چند گروه تقسیم می شوند :

1 – اهرمها 2 – قرقره ها 3 – چرخ ومحور 4 – گوه 5 – پیچ 6 – سطح شیب دار

1 – اهرمها

اهرم میله بلند ومحکمی است که قسمتی از آن به جایی تکیه کرده است ودارای قسمتهای مختلفی است که به شرح زیرمی باشد :

1 – نیروی محرک : نیرویی است که مابه ماشین وارد می کنیم که باحرف E نشان میدهند.

2 – نیروی مقاوم : نیرویی است که ماشین به جسم وارد می کندکه با حرف R نشان می دهند.

3 – بازوی مقاوم : فاصله بین نیروی مقاوم تا تکیه گاه را می گویند که با حرف LR نشان می دهند.

4 – بازوی محرک : فاصله بین نیروی محرک تا تکیه گاه را می گویند که با حرف LE نشان می دهند.

5 – تکیه گاه : قسمتی از اهرم است که اهرم به آن تکیه کرده یا به دور آن می چرخد که با حرف F نشان می دهند.

گروه بندی اهرمها

اهرمها به سه نوعند :

1 – اهرم نوع اول

2 – اهرم نوع دوم

3 – اهرم نوع سوم

1 – اهرم نوع اول اهرمی است که تکیه گاه بین نیروی محرک ونیروی مقاوم می باشد .

کلمه بین الزاماً به معنی وسط نیست یعنی اینکه تکیه گاه می تواند کاملاً دروسط باشد یا اینکه تکیه گاه به نیروی مقاوم نزدیک باشد ویااینکه تکیه گاه به نیروی محرک نزدیک باشد .

الف:اهرم نوع اولی که تکیه گاه کاملاً در وسط باشد دراین صورت بازوی محرک وبازوی مقاوم با هم برابرند درنتیجه نیروی محرک ونیروی مقاوم هم باهم برابرند دراین صورت اهرم با انتقال نیرو و تغییر جهت نیرو به ما کمک میکند و افزایش نیرو ویا افزایش مسافت ندارد مانند الا کلنگ – ترازو ...


ب : اهرم نوع اولی که تکیه گاه به نیروی مقاوم نزدیک باشد دراین صورت بازوی محرک بزرگترازبازوی مقاوم است پس نیروی محرک کوچکتراز نیروی مقاوم است دراین صورت اهرم با انتقال نیرو و تغییر جهت نیرو و افزایش نیرو به ماکمک میکند مانند دیلم – قیچی آهن بری و.....


ج : اهرم نوع اولی که تکیه گاه به نیروی محرک نزدیک باشد دراین صورت بازوی محرک کوچکتر از بازوی مقاوم است ونیروی محرک بزرگتر از نیروی مقاوم پس اهرم با انتقال نیرو و تغییر جهت نیرو و افزایش مسافت وسرعت اثر نیرو به ماکمک می کند مانند قیچی خیاطی و.....


2 – اهرم نوع دوم : اهرمی است که تکیه گاه دریک طرف اهرم واقع است ونیروی مقاوم بین نیروی محرک وتکیه گاه قرارگرفته باشد که دراین صورت بازوی محرک بزرگترازبازوی مقاوم است ونیروی محرک کمترازنیروی مقاوم پس اهرم با انتقال نیرو وافزایش نیرو به ماکمک می کند ولی تغییر جهت نیرو یا افزایش مسافت ندارد مانند دربازکن نوشابه – چرخ دستی – فندق شکن (انبر گردو شکن)


3 – اهرم نوع سوم : اهرمی است که تکیه گاه دریک طرف اهرم واقع شده است ونیروی محرک بین تکیه گاه ونیروی مقاوم قراردارد وبازوی محرک کوچکتر از بازوی مقاوم است ونیروی محرک بزرگتراز نیروی مقاوم پس با انتقال نیرو وافزایش مسافت وسرعت اثر نیرو به ما کمک می کند مانند جاروی دسته بلند – موچین – انبر ذغال و....


توجه : نکات کلیدی

اگر به مطالب بالا به دقت توجه نمایید خواهید دید که اولا فقط اهرمهای نوع اول تغییر جهت نیرو دارند زیرا تکیه گاه دربین نیروها واقع شده است ثانیاً اهرمهایی که افزایش نیرو دارند حتما بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم است مانند اهرم نوع دوم وحالت (ب) از اهرم نوع اول  وبرعکس اهرمهایی که بازوی محرک کوچکتر از بازوی مقاوم است افزایش مسافت وسرعت اثرنیرو دارند مانند اهرم نوع سوم وحالت (ج) ازاهرم نوع اول

حال باتوجه به مطالب بالا درتصاویر فلش زیر ابتدا یک ماشین را انتخاب نموده وسپس به سئوالات آن پاسخ دهید.

این خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.115 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com