عنوان خبركليدهاي ميانبردرمجموعه نرم افزاري آفيس
(شاخه: كامپيوتر)
ارسال شده توسط hesami
شنبه 17 مهر 1389 - 18:44:38


                               
      
نشانه هاي كاربران حرفه اي عملكرد سريع آنها توسط كليدهاي ميانبر است. ميتوان گفت تمامي نرم افزارها اين كليدهاي ميانبر را براي سهولت كار كاربران دارا هستند. در اين مطلب قصد داريم به معرفي تمامي كليدهاي ميانبر موجود در بسته نرم افزاري آفيس براي برنامه هايExcel , PowerPoint , Word و ... و همچنين نحوه عملكرد هر يك بپردازيم. اگر قصد داريد در زمان خود صرفه جويي كنيد اين كليدها را به خاطر بسپريد.
كليدهاي عمومي

ايجاد يك سند جديد:Ctrl+N

فراخواني يك سند متفاوت:Ctrl+O

حركت ميان سندهاي باز:Ctrl+F6

ذخيره سازي يك سند:Ctrl+S

چاپ يك سند:Ctrl+P

بستن يك سند:Ctrl+W

 

كليدهاي ميانبر حركت در سند

يك كلمه:جهت نماي راست +Ctrl وجهت نماي چپ+Ctrl

يك پاراگراف:جهت نماي بالا +Ctrl و جهت نماي پايين+Ctrl

يك صفحه كامل به بالا:Page up

يك صفحه كامل به پايين:Page down

ابتداي سطر:Home

انتهاي سطر:End

ابتداي يك سند:Ctrl+Home

انتهاي يك سند:Ctrl+End

يك سطر بالا:كليد جهت نماي بالا

يك سطر پايين:كليد جهت نماي پايين

يك كاراكتر به سمت راست يا چپ:كليدجهت نماي راست يا چپ

حذف كلمه يا عبارتي در سمت راست (بعد)مكان نما:Ctrl+Del

حذف كلمه يا عبارتي در سمت راست (قبل)مكان نما:Ctrl+Backspace

حركت مكان نما به بالاي صفحه نمايش:Ctrl+Page up

حركت مكان نما به پايين صفحه نمايش:Ctrl+Page down

 

كليد هاي ميانبر كار با متن

انتخاب كاراكتر سمت راستي اشاره گر:كليدجهت نماي راست+Shift

انتخاب كاراكتر سمت چپي اشاره گر:كليدجهت نماي چپ+Shift

انتخاب يك واژه:كليدجهت نماي راست+Shift+‍Ctrl

انتخاب يك سطر:Shift+End

انتخاب يك پاراگراف:كليد جهت نماي پايين+Shift+‍Ctrl

اتنخاب تمام سند:Ctrl+A

رفتن به يك صفحه مشخص:Ctrl+G

كليد هاي ميانبر ويرايش متن

حذف كاراكتر قبلي اشاره گر:Backspace

حذف كاراكتر كه اشاره گر روي ان قرار دارد يا متني كه انتخاب شده است:Delete

حذف واژه قبلي اشاره گر:Ctrl+ Backspace

حذف كاراكتر بعدي اشاره گر:Ctrl+Delet

كپي و حذف متن انتخاب شده:Ctrl+X

كپي گرفتن از متن انتخاب شده:Ctrl+C

الصاق متن كپي شده:Ctrl+V

بررسي املايي يك سند:F7

يافتن متن در سند:Ctrl+F

جايگزيني متن در سند:Ctrl+H

عملUndo:Ctrl+Z

عملRedo:Ctrl+Y

پايان سطر و انتقال به سطر بعدي:Enter

حركت به سمت پايين درTab utline

درج تورفتگي سطر اول پاراگراف يا پرش به ايستگاههاي پرشي:Tab

حذف يا افزودن سطر جاري:Ctrl+0

كليدهاي ميان بر قالب بندي متن

تغيير قلم:F+Shift+‍Ctrl

تغيير اندازه قلم:P+Shift+‍Ctrl

پررنگ كردن قلم:B+‍Ctrl

ايتاليك كردن قلم:I+‍Ctrl

زير خط دار كردن قلم:U+‍Ctrl

دو زير خط دار كردن قلم:D+Shift+‍Ctrl

حذف قالب بندي كاراكتر:Space Bar+‍Ctrl

فضاي خطوط تنها پاراگراف:1+‍Ctrl

فضاي دو برابر خطوط پاراگراف:2+‍Ctrl

فضاي 5/1 برابر خطوط پاراگراف:5+‍Ctrl

تراز بندي وسط پاراگراف:E+‍Ctrl

تراز بندي چپ پاراگراف:L+‍Ctrl

تراز بندي راست پاراگراف:R+‍Ctrl

تراز بندي از دو طرف پاراگراف:J+‍Ctrl

برجسته كردن پاراگراف از چپ:M+‍Ctrl

برجسته كردن پاراگراف ازراست:M+shift+‍Ctrl

حذف قالب بندي پاراگراف:Q+‍Ctrl

به روز رساني فيلدها:F9

تغيير روش نمايش فيلد منتخب:Shift+F9

تغيير روش تمام فيلدهاي سند:Alt+F9

كاهش يا افزايش اندازه قلم به اندازه يك رقم:[+Ctrlا]

تغيير اندازه قلم به اندازه پيش فرض قبلي يا بعدي:<+Ctrl+Shiftا>

تبديل حروف عادي به حالت دو زير خط و برعكس:D+Shift+‍Ctrl

تبديل حروف عادي به انديس دار پايين و برعكس:=+Ctrl

تبديل حروف عادي به انديس دار بالا و برعكس:=+Ctrl+Shift

تبديل ابتداي كلمات به حروف كوچك يا بزرگ:AK+shift+‍Ctrl

تغيير قلم جاري:F+Shift+‍Ctrl

تغيير قلم جاري:F+Shift+‍Ctrl

تغيير اندازه قلم جاري:F3+SHIFT

ايجاد تو رفتگي از سطر بعدي:P+Shift+‍Ctrl

حذف تو رفتگي سطر بعدي:T+‍Ctrl

حذف تو رفتگي سطر دوم:T+Shift+‍Ctrl

انتخاب همه سند:A+‍Ctrl

درج يك شكستگي سطري:Enter+Shift

انتقال به سطر يا صفحه بعدي:Ctrl+Enter

اشكار يا پنهان نمودن علايم:H+Shift+‍Ctrl

 

كليدهاي ميان بر صدا

خاموش/روشن نمودن ميكروفن:Win key+V

انتقال بين دو حالت ديكته و فرمان صوتي:Win key+T

فعال كردن حالت تصحيح:Win key+C

كليدهاي ميان بر منوها

فعال شدن اولين عنوان نوار منو:ALT

فعال شدن منويAlt + F :File

فعال شدن منويAlt + E:Edit

فعال شدن منويAlt + V:View

فعال شدن منويAlt + I:Insert

فعال شدن منويAlt + O:Format

فعال شدن منويAlt + T:Tools

فعال شدن منويAlt + A:Table

فعال شدن منويAlt + W:Windows

فعال شدن منويAlt + H:Help 


كليدهاي ميان بر منوها


فعال شدن اولين عنوان نوار منو:
ALT

فعال شدن منويAlt + F :File

فعال شدن منويAlt + E:Edit

فعال شدن منويAlt + V:View

فعال شدن منويAlt + I:Insert

فعال شدن منويAlt + O:Format

فعال شدن منويAlt + T:Tools

فعال شدن منويAlt + A:Table

فعال شدن منويAlt + W:Windows
 Alt + H:Help فعال شدن منوي
این خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.22 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com