عنوان خبرآموزش خط تحريري (درس هشتم)
(شاخه: هنري)
ارسال شده توسط hesami
پنجشنبه 16 دي 1389 - 11:22:03
درس هشتم ازآموزش خط تحريري

چگونگي نوشتن دواير يا قوس ها

دواير ساده - دواير معكوس


این خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.53 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com