عنوان خبريك ازدواج موفق
(شاخه: تربيتي)
ارسال شده توسط hesami
يكشنبه 24 بهمن 1389 - 19:38:01


هدف شما ازازدواج چيست؟

آيا فكر كرده ايد كه چه همسري براي شما مناسب است ؟

معيارهاي شما براي ازدواج چيست؟

آيا اصلا مي دانيدچرابايدازدواج كنيد؟

اگر به دنبال يك همسر مناسب مي گرديد به ادامه مطلب برويد
ازدواج درواقع پيوند زندگي مشتركي بانيمه ديگرخودتان است ، نيمه ديگري كه بايدتكميلش كنيد.

شايدالان هنوزبراي شما زودباشدكه به فكر ازدواج باشيد اما زماني فرامي رسد كه احساس مي كنيد كه بايد بايك نفر درد دل كنيد ويا رازهايتان رابرايش بازگوكنيد ويا حرفهايي داريد كه نمي توانيد به كسي بگوييدهمان موقع است كه بايد كمي بيشتر فكر كنيد وبيشتر دقت كنيد.

ازدواج يعني عمري زندگي ، يعني برگزيدن شريكي براي ادامه زندگي ، يعني يافتن همسفري براي پيمودن راه طولاني، (وياشايدهم كوتاه) عمرهمانگونه كه درمسافرتهاي معمولي همسفرانتان را به گونه اي انتخاب مي نماييد كه درطول سفرازراهنمايي هايشان، صحبت هايشان ورفتارشان لذت ببريد وشادمان باشيد آن هم دريك سفركوتاه چندروزه اماچطورحاضر نيستيدبراي سفرعمرتان وزندگيتان همسفروشريكي مناسب براي خود انتخاب نماييد ؟

ازدواج همانند يك ميوه است ، موقع چيدن اين ميوه موقع حساسي است اگرزودچيده شود هنوزكال ونرسيده است واگرديرچيده شود پلاسيده وكرم خورده ، پس بايد درزماني مناسب چيده شود ازدواج نه بايدبسيارزود ونه بايدبسيار ديرانجام پذيرداگر درموقع خودش صورت بگيرد بسيارشيرين مي باشد.

درواقع با ازدواج مانيمه ديگر سيب را كامل مي كنيم يك نيمه سيب قرمز را نميتوان بايك نيمه سيب زرد كامل كرد يابايك نيمه سيب كوچكتر يايك نيمه سيب بزرگتربايد طوري كامل كرد تا كاملا جفت هم شوند درواقع نيمه مناسب آن را پيداكنيم اما اين نيمه مناسب چگونه است ؟

مهمترين قسمت ازدواج درواقع ((( هم كفو))) بودن زن وشوهر است يعني هم تراز بودن يعني هم سنگ بودن زن وشوهر ازيك طبقه اجتماعي ، اقتصادي، فرهنگي و........بودن.

والبته دراين بين اخلاق مهمترين قسمت آن است به طوري كه اگرزن وشوهري اخلاقي نيكو نداشته باشند چه يك طرف چه هردوطرف هرچه كه داشته باشند بازهم كم است ونمي تواند كامل كننده نيمه دوم سيب باشد به داستان زير توجه نماييد:

روزی از دانشمندی ریاضیدان  نظرش را درباره زن و مرد  پرسیدند.     جواب داد:

اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1
اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =10
اگر (پول وثروت) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =100
اگر دارای (اصل و نسب) هم باشند پس سه تا صفر  جلوی عدد یک میگذاریم =1000
واگر همينطور ويژگي هاي مختلف دنيوي راكسب كنند براي هركدام يك صفردرجلويك اضافه ميشود والبته عددي بزرگ هم بدست مي آيد

ولی اگر زمانی عدد یک (يعني اخلاق) ازبين رفت چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم    به تنهایی هیچ نیست ، پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت.

پس بايد در انتخاب همسردقت كنيم كه دردرجه اول اخلاق بعد جنبه هاي ديگرآن

اين جمله به اين معنا نيست كه به دنبال همسري زيبا خوش قد وهيكل و........ نباشيم اما بايد توجه كنيم كه دردرجه اول اخلاق شرط اول ومهمي است .

البته به اين نكته هم بايدتوجه كنيم كه همانطور كه ما به دنبال همسري زيبا وخوش هيكل وباسواد وخوش تيپ وپولدار وباكمالات و....... مي گرديم ومايليم همسري اينچنين داشته باشيم طرف مقابل ماهم حتما به دنبال همين ويژگي ها است بايد ازخودبپرسيم كه آيا ماهم اين ويژگي هارادارا هستيم يا نه ؟


به اميدآنكه همسري مناسب وهم شان خودنان بيابيد

والبته با اخلاقي خوش

زمستان 89 - مجيدحسامي
این خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.65 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com