عنوان خبرمضرات سیگار
(شاخه: سلامت)
ارسال شده توسط hesami
جمعه 7 مرداد 1390 - 16:53:30


راهنمای ترک سیگار

آیا شما سیگار یا قلیان مصرف می کنید؟

آیا می دانید که باهرپکی که به سیگاریاقلیان یاهرماده دخانی دیگر می زنید یک قدم به مرگ نزدیکتر می شوید؟

آیا شنیده اید که باترک مواد دخانی درمدت بسیارکوتاهی همه علایم زیان آور آن ازبدنتان پاک می شود وشما دوباره تبدیل به انسان سالمی خواهیدشد.

پس اگر اهل کشیدن هرکدام ازمواد دخانی هستید آیا تصمیم به ترک آن دارید؟ اگر بله با ما ادامه دهید.
1-  تصمیم برای ترک سیگار

آیا می دانید چرا می خواهید مصرف سیگار را ترک کنید؟افرادیکه سیگارراترک کرده اند می گویندروشن بودن دلایل ترک سیگار بسیاراهمیت دارد.

مادراینجا به تعدادی از دلایل مهم ترک سیگاراشاره می کنیم:

* مصرف سیگارکشنده است:

هرساله میلیونهانفربه علت ابتلا به بیماریهای ناشی ازمصرف سیگارمی میرند. معمولا ازهردونفری که درطول عمرسیگارمصرف کرده اندیک نفر به علت این عادت خواهدمرد. نصف این مرگها درمیانسالی رخ می دهد.

* سیگار پرازسم است:

دودسیگار شامل 4000نوع ماده شیمیایی است که برخی ازآنها عبارتنداز :

تارونیکوتین

منواکسیدکربن(دردودماشین هم وجوددارد)

بخارآمونیاک(درموادتمیزکننده کف زمین وجوددارد)

آرسنیک(درمرگ موش وجوددارد)

کادمیوم(درباطری ها وجوددارد)

*حداقل43نوع ماده شیمیایی موجود دردودسیگارشناخته شده که موجب سرطان ریه – گلو – دهان – کلیه ومثانه وبعضی سرطانهای دیگر می شود.

*آمفیزیم

بیماری است که به تدریج کیسه های هواوبافت ریه را می پوشاند وسبب تورم راههای هوایی وتولیدترشحات مخاطی(موکوس) می شودوبافت ریه سفت شده وافرادمبتلا به آمفیزیم غالبادچاربرونشیت عودکننده و مزمن  شده ودرنهایت دچارنارسایی ریوی وقلبی می شود.

*بیماریهای قلبی عروقی وسکته های مغزی:

این بیماریهانیزدرمیان سیگاریهابسیارشایع ترازافرادغیرسیگاری است

دلایل مهم برای ترک سیگار

*اعتمادبه نفس

باترک سیگارخودرادریک مبارزه پیروزمی یابیدودرنهایت خودتان را باورخواهیدکرد

*تناسب بدنی

کشیدن سیگارموجب کمی تحرک وابتلا به بیماری وترک آن موجب سالم بودن – فعالیت مناسب وتناسب بدنی خواهدشد

*پس اندازپول

دراثرنکشیدن سیگارپول آنراپس اندازکرده ومشکلات زیادی راحل خواهیدکرد.

*زیبایی ظاهر

درمصرف سیگارپوست دن خشک وخاکستری ودارای چین وچروک خواهدشدکه فردسیگارینسبت به هم سن وسالها پیرتربه نظر می رسدباترک آن این علایم ازبین می رود.

*باروری و وضع حمل

مردان سیگاری ممکن است ازناتوانی جنسی رنج ببرندیا قدرت باروری آنها کاهش یابدوزنان سیگاری نیز بارداری با تاخیر صورت می گیردواحتمال سقط ویائسگی زودرس در آنان بیشتراززنان غیرسیگاری است

*نوزادان

درزنانیکه درطول دوران بارداری سیگارمصرف می کنند احتمال تولد نوزادنارس ومرده زایی بیشتراست.

*کودکان

درکودکانی که والدین سیگاری دارنددرسال اول زندگی احتمال ابتلا به پنومی وبرونشیت افزایش یافته ودفعات و شدت حمله های آسم در آنها بیشتر است.

2 – آمادگی برای ترک سیگار

افرادسیگاری اگر پیش از ترک سیگاربرنامه ریزی کنند موفقیت بیشتری خواهندداشت بنابراین به سرعت برنامه ریزی کنیدابتدا4مرحله زیر را برای آمادگی ترک درنظر بگیرید:

الف – بدانید که به نیکوتین اعتیادپیداکرده اید

ب – بدانیدچراسیگارمصرف می کنید

ج – راههایی را برای موفق شدن درترک سیگاربرنامه ریزی کنید

د – یک تاریخ برای ترک سیگار تعیین کنید

3 – ترک سیگار

اگر شما به دشواری ترک سیگاریا اینکه یک مبارزه درپیش داریدفکر می کنید این احساس طبیعی است اما تصمیم خودرافراموش نکنید. شما درست پیش می روید

چگونه سیگارراترک کنیم

راههای زیادی برای ترک وجودداردکه برای هرفردی یکی ازروشها مناسب است

روشی را انتخاب کنید که بتوانیدبه آن عمل کنید

ترک یک باره وکامل

برای اغلب افراداین موفق ترین روش است یک روز سیگارمصرف می کنند اما از روزبعد دیگر مصرف نمی کنند.

ترک تدریجی

1 – روش تدریجی

تعدادمصرف سیگارراکم کنیدوهرروزآنرا به نصف کاهش دهیدتا به 5 نخ برسد وبعد یکباره آنرا ترک کنید

2 – روش تاخیری

مصرف اولین سیگار روزانه را با یک یا دوساعت تاخیر شروع کنیدمثلا امروز تاساعت 9 سیگارنکشیدوفرداتاسعت 10 یا 11 وروزهای بعد همینطورباتاخیرانداختن مصرف اولین سیگارادامه دهید

مرحله 4یک فرد غیرسیگاری باقی ماندن

بدترین زمان به سر رسیده است شماکمتروکمتراحساس میل به مصرف سیگارپیدا خواهیدکردوخیلی زود به ندرت درباره سیگارفکرخواهیدکرد. امامیل به سیگارزمانی که حداقل انتظارآنراداریدمی تواندبرگردد. شمامی توانیددرترک بمانیدامابایدآمادگی داشته باشید همیشه چیزی بهترازسیگاروجوددارد.

با بازگشت به کشیدن سیگار مقابله کنید

 

برگرفته از جزوه خطرات بیماریهای قلب وعروق دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی
این خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.90 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com