عنوان خبرپرندگان چگونه صدایشان را به گوش هم می رسانند؟
(شاخه: علمي)
ارسال شده توسط hesami
پنجشنبه 7 مهر 1390 - 15:04:17


برخي از پرندگاني كه در مجاورت مكان هاي پرسروصدا زندگي مي كنند آهنگ صدايشان را براي مقابله با صداهاي بلند تغيير مي دهند. گونه هاي نزديك به همي كه با آهنگ هاي مشابه آواز مي خوانند هم مي توانند تن صدايشان را به شيوه هاي متفاوت با يكديگر بكشند.

صداي بوق ماشين، سوت بلند كارخانه ها وغرش ماشين ها و ماشين آلات به ويژه براي پرندگان مشكل ساز است.

این در حالی است که پرندگان براي دفاع از قلمروشان  و پيدا كردن جفت به آواز وابسته اند. وقتي اختلالي در توانايي اين پرندگان براي شنيدن صداي آواز يكديگر ايجاد مي شود به شكست ارتباطاتشان مي انجامد. سروصدا مي تواند صداهاي ديگر محيط را هم در خود غرق كند. مثل صداي نزديك شدن شكارچيان............
درحالي كه بعضي از پرندگان با تغيير آهنگ صدايشان مي توانند با سروصدا كنار بيايند، پرندگاني كه كمتر انعطاف پذيرند ممكن است دسته جمعي مناطق پرسروصدا را ترك كنند. دانشمندان علاقه دارند بدانند كدام گونه ها قادرند آهنگ صدايشان را تنظيم كنند و كدام يك مجبور به فرار مي شوند و مي خواهند بدانند كه كدام گونه ها بيشتر از ناحيه توليد سروصدا در معرض تهديد قرار مي گيرند.

دانشمندی به نام کلینتون فرانسيس از سال 1384 اثرات سروصداي توليد شده در اطراف چاه هاي استخراج گاز طبيعي را بر پرندگان آوازخوان بررسي كرده است.

گاز بعضي از چاه هاي گاز با كمپرسورهاي پرسروصدا استخراج و از طريق خط لوله منتقل مي شود. اين كمپرسورها شبانه روز صدا مي كنند. تمام روزهاي سال از اين كمپرسورها صداي بيش از 95 دسي بل توليد مي شود و لازم است كه شما در نزديكي اين چاه ها از شنواييتان محافظت كنيد.

وی و همکارانش ويرئوهاي سربي رنگ و ويرئوهاي خاكستري اي كه نزديك چاه هاي طبيعي گاز و كمپرسورهاي پرسروصدا زندگي مي كردند را شمارش كردند. ويرئوها از انواع پرندگان كوچك حشره خوار آمريكايي هستند. داده هاي به دست آمده از اين سرشماري با داده هايي كه از سرشماري پرندگان  ساكن در كنار چاه هاي ساكت بدون وجود كمپرسورها به دست آمده بود مقايسه شد. اين مقايسه نشان داد كه تنها دوگونه هم در مكان هاي پرسروصدا و هم مكان هاي ساكت زندگي مي كنند. آنهايي كه در مناطق پرسروصدا زندگي مي كنند هم آوازشان را به روش هاي مختلف تغيير داده اند.

آهنگ آواز ويرئوها عبارت است از خواندن يك عبارت سوت مانند كوتاه با نت هاي متعدد. در مكان هاي پرسروصدا ويرئوهاي سربي رنگ، زيرترين بخش آوازشان را اوج دادند در حالي كه ويرئوهاي خاكستري بم ترين بخش آوازشان را به اوج رساندند.

خواندن آواز با اوج هاي بيشتر، شنيدن فركانس هايي كه بالاتر از فركانس هاي پايين سروصداهاي ساخته انسان است را ساده تر مي كند.

همچنين هردوي اين پرندگان طول آهنگ هاي خود را هم تغيير داده اند منتها به روش هاي مختلف. درحالي كه طول آوازهاي ويرئوي سربي رنگ با سروصداي روبه افزايش زمينه كوتاه تر مي شود طول مدت آوازهاي ويرئوي خاكستري بلندتر مي شود. آوازهاي ويرئوي خاكستري در مكان هاي پرسروصدا تقريباً يك و نيم برابر طولاني تر از همتايان خود در مكان هاي آرام است.

نتیجه این که بعضي از پرندگان مي توانند با تغيير آهنگ صدايشان با سروصدا كنار بيايند. اما با توجه به تغييرات مختلفي كه در گونه هاي نزديك به هم صورت مي گيرد، پيش بيني اين تغييرات در جوامع مختلف پرندگان آسان نيست. درواقع گونه هاي نزديك به هم ممكن است استراتژي هاي مختلفي را براي مقابله با سروصدا مورد استفاده قرار مي دهند.

منبع: http://www.physorg.com/news/2011-05-songbirds-tweak-tunes-ways-cope.html
این خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.96 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com