عنوان خبربازي تعجب
(شاخه: سرگرمي)
ارسال شده توسط hesami
جمعه 8 بهمن 1389 - 15:44:23


اين يك سرگرمي جالبه

ميتوني يك عددانتخاب كني به شرطي كه دورقمي باشه
- دورقم اونوباهم جمع كن
 -بعدازعددانتخابيت كم كن

خوب براي اينكه بهتر لذت ببري ومتعجب بشي برروي تصويرزيركليك كن ومراحل بازي را خودت ادامه بده ودرصفحه آخر مانندصفحه زيرعددي راكه بدست مي آيد پيداكن و10ثانيه به آن خيره شوتانشان دهيم چه عددي انتخاب كرده اي

این خبر از طرف آموزشها
( http://www.amozeshha.ir/news.php?extend.62 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com