آموزش خط تحريري (درس هشتم)





درس هشتم ازآموزش خط تحريري

چگونگي نوشتن دواير يا قوس ها

دواير ساده - دواير معكوس



بازگشت به اخبار شاخه   اخبار
اخبار قدیمی تر
اخبار جدیدتر




نویسنده :hesami|هنري | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com