آموزش خط تحريري (درس هشتم)

درس هشتم ازآموزش خط تحريري

چگونگي نوشتن دواير يا قوس ها

دواير ساده - دواير معكوسبازگشت به اخبار شاخه   اخبار
اخبار قدیمی تر
اخبار جدیدتر
نویسنده :hesami|هنري | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com